Välkomna på metar tävling

Söndag 27/8-2023 kl 11.00-13.00

  •  Metar tävlingen sker i Skärgårdsstads hamnen
  • Kl 11.00-13.00
  • Deltagaravgift sek 20 inkluderar priser,korv och dryck
  • Medtag eget spö och mask

Välkomna önskar vi er alla

Arbetsdagar fiskestugan lördag 30/9-2023 kl 11.00-14.00

  • Årets frivilliga arbetsdag planeras.
  • Vi rensar upp runt fiskestugan och förbereder området inför vinter.
  • Målning,slyröjning,vedklyvning,städning med transport till Brännbacken
  • Vi bjuder på korv och dryck.
  • Din frivilliga insats är värdefull för området.

Välkomna till en trivsam dag

2023

Årsmöte fiskestugan 11 september

 Förslag till dagordning:

 Val av ordförande för mötet

  1. Val av sekreterare för mötet
  2. Fastställande av dagordning
  3. Justering av röstlängd
  4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Styrelsens samt revisorernas berättelse
  7. Fastställande av balans och dispensering av ev. vinstmedel
  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  9. Godkännande av budget och fastställande av avgifter
  10. Val av ledamöter och funktionärer
  11. Propositioner och motioner
  12. Frivillig arbetsdag
  13. Övriga frågor
  14. Avslutning av mötet

Varmt välkommen!