Renovering av bastun

Vi kommer att renovera bastun 18-24/11-2019 och bastun kommer att vara avstängd under denna tid.

Lappar är uppsatta i bastun

Vi tackar Sören och Lennart för deras insats.

2019

 19 Augusti årsmöte fiskestugan kl 19.00

Å R S M Ö T E  S S J S F

Måndag 19 augusti kl.19

i Fiskestugan

 Förslag till dagordning:

 Val av ordförande för mötet

 1. Val av sekreterare för mötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Justering av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Styrelsens samt revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balansräkning och disponering av ev. vinstmedel
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Godkännande av budget och fastställande av avgifter
 10. Val av ledamöter och funktionärer
 11. Propositioner och motioner
 12. Frivillig arbetsdag
 13. Övriga frågor
 14. Avslutning av mötet

Varmt välkommen!

1 september metar tävling kl 11.00-13.00

 • Söndag 1 september metar tävling skärgårdsstads hamnen
 • Kl 11.00-13.00
 • Deltagaravgift sek 20 inkluderar priser,korv och dryck
 • Medtag eget spö och mask

Välkomna önskar vi er alla

14 september arbetsdag fiskestugan

 • Årets frivilliga arbetsdag är planerad till lördagen 14 september kl 10.00
 • Vi rensar upp runt fiskestugan och förbereder området inför vinter.
 • Målning,slyröjning,vedklyvning,städning med transport till Brännbacken
 • Vi bjuder på korv och dryck.
 • Din frivilliga insats är värdefull för området.

Välkomna till en trivsam dag