God Jul & Gott Nytt År 2022

Önskar styrelsen i Fiskestugan

2022

 Augusti årsmöte fiskestugan kl 19.00

Å R S M Ö T E  S S J S F

Vi återkommer med datum

i Fiskestugan

 Förslag till dagordning:

 Val av ordförande för mötet

 1. Val av sekreterare för mötet
 2. Fastställande av dagordning
 3. Justering av röstlängd
 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Styrelsens samt revisorernas berättelse
 7. Fastställande av balansräkning och disponering av ev. vinstmedel
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Godkännande av budget och fastställande av avgifter
 10. Val av ledamöter och funktionärer
 11. Propositioner och motioner
 12. Frivillig arbetsdag
 13. Övriga frågor
 14. Avslutning av mötet

Varmt välkommen!

 Metar tävling 2022

 •  Metar tävling skärgårdsstads hamnen planeras september 2022 vi återkommer med datum
 • Kl 11.00-13.00
 • Deltagaravgift sek 20 inkluderar priser,korv och dryck
 • Medtag eget spö och mask

Välkomna önskar vi er alla

Arbetsdagar fiskestugan 2022

 • Årets frivilliga arbetsdag planeras vi återkommer med datum
 • Vi rensar upp runt fiskestugan och förbereder området inför vinter.
 • Målning,slyröjning,vedklyvning,städning med transport till Brännbacken
 • Vi bjuder på korv och dryck.
 • Din frivilliga insats är värdefull för området.

Välkomna till en trivsam dag